skip to Main Content

Advocada Llicenciada en Dret per la Universitat de Girona (UdG), compta amb el títol de Màster en Tributació i Assessoria Fiscal pel Centro de Estudios Financieros (CEF), especialitzant-se des de l’inici de la seva carrera professional en la planificació i assessorament fiscal de patrimonis familiars, successions i ruptures matrimonials, així com planificació fiscal en l’àmbit societari.

Especialitzada també en Dret Mercantil, ha realitzat a l’efecte varis cursos entre els que destaquen: Pràctica Societària i Dret de Societats Mercantils, i Contractes Mercantils, tots ells impartits pel Centro de Estudios Financieros (CEF).

A la vegada, ha realitzat molts altres cursos d’especialització en matèria d’arrendaments, dissolucions de condomini, família, successions, tributació directa i indirecta, fiscalitat internacional, dret mercantil i concursos.

Compta amb un bagatge professional de més de deu anys formant part de l’àrea jurídica d’una reconeguda assessoria fiscal, especialitzant-se en matèria de Dret Fiscal i Tributari, prestant assessorament fiscal tant en la tributació directa (IRPF, Impost sobre la Renda de No Residents, Impost sobre el Patrimoni, Impost sobre Successions i Donacions) com indirecta (IVA, ITP i AJD), així com en els Procediments Tributaris de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària, Procediments Sancionadors, Reclamacions Administratives front el Tribunal Econòmic Administratiu i interposició de Reclamacions Econòmiques a la via Contenciosa-Administrativa.

Així mateix, compta amb una dilatada experiència professional en Dret Contractual: redacció, revisió, negociació i conclusió de contractes en l’àmbit Civil, Mercantil i Immobiliari, contractes de prestació de serveis, contractes d’agència, de distribució i subministrament, d’arrendament, etc. En matèria de Dret Successori: oferint un assessorament previ en la redacció de testaments, pactes successoris i atorgament de donacions, així com en la posterior intervenció en la pròpia successió, valorant les repercussions tant jurídiques com fiscals de l’acceptació o repudiació de l’herència, con en la reclamació de legítimes.

Finalment, compta amb una àmplia experiència en matèria de Dret Societari, en la constitució de societats mercantils, negociació i formalització de pactes d’accionistes i protocols familiars, intervenció en operacions de reestructuració societària, preparació de Juntes Generals d’Accionistes, assessorament a Consells d’Administració i redacció, negociació i conclusió de contractes de compravenda d’accions i participacions socials. També ha intervingut en procediments de liquidació de societats.

La seva experiència permet l’anàlisi de qualsevol negoci jurídic des de la perspectiva Fiscal, oferint un assessorament complementari i indispensable en totes les especialitzacions.

Pertany a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona des de l’any 2.008, i és Membre Associat del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC).

Back To Top